Klagemuligheder


For privatkunder

Klager over skadeafgørelser skal i første omgang rettes skriftligt til USG Danmark Forsikringsagentur. 

Kan der ikke opnås enighed mellem forsikringstager og USG Danmark skal klagen viderebringes til forsikringsgiveren eller til en af forsikringsgiveren udpeget forsikringsadministrator. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed om afgørelsen, kan klagen rettes til:

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Telefon 33 15 89 00.

Sådan klager du til Ankenævnet
Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema som rekvireres hos Ankenævnet. 

Klager fra borgere bosat i andre EU-lande

EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: post@usgdanmark.dk.

 Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

 Erhvervskunder

Klager skal i første omgang rettes skriftligt til os. Kan der ikke opnås enighed skal klagen viderebringes til forsikringsgiveren. Såfremt der, efter denne behandling af klagen, stadig er uenighed skal enhver tvist afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.